Motion om köptjänster inom äldreomsorgen i H:fors

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Budgetmotion 12.3.2014

 

H:fors stad använder i den svenska äldreomvårdens hemvård i stor utsträckning köptjänster. Köptjänsterna är enligt uppgift 20 % dyrare än stadens egen hemvård och de för med sej risken för upphandling från företag med kopplingar till skatteparadis.

 

Vi föreslår därför att i budgeten för 2015 reserveras tillräckliga medel för att staden skall kunna anställa minst så många människor inom hemvården med svenska som första språk som motsvarar de nuvarande köptjänsterna.

 

Ingen nedkörning får ske av de nuvarande köptjänsterna om inte den egna motsvarande tjänsteproduktionen först är säkerställd på minst samma nivå och om inte social- och hälsovårdnämnden har gett sitt samtycke efter att ha hört nämndens svenska sektion.

 

I dimensioneringen av resurserna för hemvården på svenska måste staden noggrant beakta att svenska klienter bor glest utspridda och att antalet hembesök för en som vårdar på svenska därför vanligen måste vara lägre än i motsvarande finskspråkig vård för att arbetsbördan inte skall bli större och vården sämre på den svenskspråkiga sidan.

 

I samband med beredningen av detta beslut bör det också framgå hur mycket staden genom denna reform kan förväntas spara.

 

 

Thomas Wallgren