Ryhmäpuheenvuoro globaalin vastuun strategiasta

Blogi – Blogg,Yleinen

Luonnos
Globaalin vastuun strategia
Helsingin kaupunginvaltuusto 12.9.2012
Ryhmäpuheenvuoro, sosialidemokraatit – Thomas Wallgren

Globalisaatio runtelee maailmaa uusiksi valtavalla voimalla. Tämä on kuluneen 20:n vuoden tärkein poliittinen tapahtuma kaikkialla maailmassa.

Moni kokee suurta voimattomuutta historian väkipyörän edessä. Tämä on syvin syy politiikan taantumiselle, ääänestysinnon laskulle ja demokratian vaarantumiselle. Eurokriisi koettelee uskoamme siihen, että edes Euroopan unioni pystyisi ottamaan globaalit finanssilaitokset poliittiseen ohjaukseen. Pessimistit Euroopassa puhuvat markkinoiden  diktatuurista ja ystäväni Intiassa värikkäämmin ”saatanallisesta globalisaatiosta”.

Demokrattisella politiikalla tarkoitetaan ihmisten kykyä vaikuttaa tulevaisuuteensa yhdessä. Politiikka – ainakin moderni kansanvaltainen politiikka – on siis vapautta. Politiikan menetys on vapauden menetystä.

Vapauden puolustaminen vaatii globalisaation hallintaa. Hallinta on mahdollista. Onnistuminen edellyttää määrätietoista toimintaa kaikilla politiikan tasoilla.

Kuntien päätösvallassa on arvioiden mukaan noin 15 % maailman bruttokansantuotteesta. Kuntalain mukaan kuntien tehtävä Suomessa on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

Globalisaation aikakaudella kuntien tehtävän vastuullinen hoitaminen edellyttää globaalia näköalaa kunnan jokapäiväiseen toimintaan.

Tilanne on maailman kaikille kunnille uusi ja haastava. Se muuttui akuutiksi globaalin finanssikriisin puhjettua syksyllä 2008. Siksi sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esitti strategianeuvotteluissa helmikuussa 2009 että Helsinki laatii globaalin vastuun strategian. Olemme iloisia, että aloitteemme hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti 29.4.2009. Tänään hyväksyttävällä globaalin vastuun strategiallaan Helsinki on mukana eturivissä luomassa uutta paikallishallinnon globaalia vastuun liikettä.

Uuden strategian välttämättömiä osia ovat tietenkin ilmasto- ja ympäristövastuu, reilu kauppa ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Jatkossa myös kaiken politiikan syvin taso, eli kultuuripolitiikka, vaatii globaalin vastuun strategiassa huomiota.

Strategiamme tärkein ja kansainvälisesti innovatiivisin osuus koskee kuitenkin talouden globalisaatiota ja kuntien roolia eurooppalaisen ja globaalin finanssikriisin ratkaisemiseksi.

Neuvotteluissa sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ehdotti asian käsittelemistä puuttumalla kolmeen aiheseen, eli veroparatiiseihin, systeemisesti irrationaalisiin finanssilaitoksiin sekä alhaalta päin rakentuvan itsehallinnollisen talouden edistämiseen.

Veroparatiiseihin on arvioiden mukaan kätketty suuruusluokkaa 20 biljoonan euron varallisuus. Iso osa – eräiden arvioiden mukaan jopa puolet – maailmankaupasta kulkee veroparatiisen kautta.

Veroparatiisien suurimpia haittoja ovat:
– julkisen talouden verotulomenetykset;
– kilpailun vääristyminen, joka johtaa rehellisen pienen tai keskisuuren
yrittäjän aseman vaikeutumiseen;
– talouden läpinäkymättömyys, josta seuraa poliittisen hallinnan
vaikeutuminen;
– rahanpesu ja rikollisen toiminnan estämisen vaikeutuminen
sekä
– veronkierrosta seuraava varallisuuserojen kasvu ja yhteiskuntien
hajoaminen.

Veroparatiisien hyödyntäminen on usein laillista. Kunnat saattavat siksi joskus, kilpailulainsäädännön raivostuttavien epäkohtien vuoksi, joutua tilanteisiin joissa niiden on pakko maksaa veronmaksajien rahaa yhtiöille jotka itse eivät maksa veroja.

Hyvinvointivaltiolla ei ole tulevaisuutta ellei veroparatiiseja saada eliminoitua maailmasta.

Tilanteen parantaminen vaatii muutoksia globaalilla tasolla, EU:n lainsäädännössä, Suomen lainsäädännössä – mutta myös kuntatasolla, erityisesti kuntien hankintapolitikassa.

Kuntien mahdollisuudet liittyvät osin vain tiedonhankintaan ja poliittisen paineen nostamiseen. Mutta lainsäädännössä on myös olemassa iso harmaa vyöhyke, joka antaa kunnille mahdollisuuksia toimia myös oma-aloitteisesti veroparatiisien torjumiseksi.

Esimerkki juridis-teknisesti yksityiskohdasta, josta asiantuntijoilla näyttää olevan tällä hetkellä keskenään eri arvioita, on se miten vahvan pohjan veroparatiisiyhtiöiden boikotoinnille esim. H:gin hankinnoissa antaa EU-tuomioistuimen päätökset joiden mukaan EU:n peruskirjan  tulkinnassa veronkierron estäminen voi olla nk. oikeuttamisperuste. Kyse
on käytännössä siitä, missä määrin ja millä tavoin tätä perustetta voi maksimaalisesti käyttää härskien yritysten syrjimiseksi. Toinen esimerkki asiasta jota pitää tutkia tarkkaan on se missä määrin EU:n ulkopuoliset yhtiöt voidaan sulkea Helsingissä tarjouskilpailujen ulkopuolelle. Tarkkaan on myös katsottava miten voimme käyttää
kilpailutuksessa paikallisia toimijoita ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä suosivia laadullisia kriteerejä ohjausvälineenä.

Valtuustolle esitetään veroparatiiseista nyt hyväksyttäväksi seuraavaa:

”Kaupunki pitää tärkeänä veroparatiisien torjuntaa ja välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä
veroparatiiseihin. Kaupunginhallitukselle valmistellaan helmikuun 2013 loppuun mennessä mm. muiden EU-maiden kokemuksia ja aiempia selvityksiä hyödyntäen selvitys kuntien ja muiden pakallishallinnon toimijoiden nykyisten oikeusnormien mukaisista mahdollisuuksista välttää yhteistyötä tällaisten yritysten kanssa, sekä keinoista hankkia tietoa yritysten kytkennöistä veroparatiiseihin esim. tilintarkastusten ja maakohtaisten raporttien avulla.”

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee näitä sitoumuksia vahvasti. Itse asiassa haluamme mennä esitettyä pidemmälle.

Pidämme tärkeänä että teemme tänään päätöksiä jotka varmistavat sen, ettei Helsingin toimeliaisuus finanssivastuun edistämiseksi lopahda vaalien jälkeen vaan, että valtuusto ohjaa tätä työtä aktiivisesti myös tulevalla valtuustokaudella.

Teen siksi seuraavan ponnen:

Hyväksyessään globaalin vastuun strategian kaupunginvaltuusto edellyttää, että veroparatiiseja ja muut finanssivastuuta käsittelevät osuudet strategian seurantaraportista tuodaan valtuustoon vähintään kerran vuodessa.

Sosialidemokraattinen ryhmä pitää myös nopeaa oppimista ja osaamisen kehittämistä veroparatiisien torjumiseksi tärkeänä. Kansainvälisellä yhteistyöllä on tässä suuri merkitys. Teen siksi toisen ponnen:

Hyväksyessään globaalin vastuun strategian kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsinki järjestää syksyllä 2013 tai keväällä 2014 kansainvälisen konferenssin kuntien ja muun paikallishallinnon roolista veroparatiisien torjunnassa.

Sosialidemokraattinen ryhmä esitti globaalin vastuun strategian neuvotteluvaiheessa että kaupunki puuttuisi veroparatiisien ohella kahteen muuhun asiaan. Toivoimme tukea ruohonjuuritason omaehtoistalouden rakentajille – kuten kaupunkiviljelijöille ja aikapankeille – sekä aktivoitumista sellaisten finansssihtiöiden torjumiseksi jotka ovat ”liian isoja kaatuakseen” (englanniksi käytetään termiä Too Big To Fail) ja jotka muodostavat siten systeemisen riskin globaalille talousjärjestelmälle.

Olemme tyytyväisiä, että aikapankkien toiminta saa myönteisen maininnan hyväksyttävässä strategiassa ja että jatkotoimiej mahdollisuutta selvitetään. Kysymykseen systeemisten pankkien välttämisestä palaamme
lähiaikoina mm. yksittäisen valtuustoaloitteen kautta.

Hyvä valtuusto,

Helsingin uutta globaalin vastuun strategiaa voi pitää puoliksi tyhjänä lasina: siinä on vähemmän asioita ja vähemmän konkretiaa kuin ryhmämme on toivonut. Mutta sitä voi pitää myös puoliksi täytenä lasina. Siinä on jonkin verran uutta konkreettista sisältöä mm. maahanmuuttajien kielenopetuksen ja pakolaisten vastaanottoa koskevissa kysymyksissä.
Kansainvälisesti katsottuna strategialla on uutuusarvoa ennen kaikkea veroparatiisilinjausten ansiota. Olemme tiettävästi maailman ensimmäinen pääkaupunki, joka ilmoittautuu töihin veroparatiisien torjumiseksi.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä sitoutuu jatkossakin toimimaan sen eteen, että Helsingistä tulee veroparatiisien torjunnan johtava kunta, jonka esimerkki voi innoittaa paikallistoimijoita kauttaa maailman.

Tehtävä on olennaisen tärkeä helsinkiläisten arkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Samalla kyse on globalisaation hallinnasta ja kaikkien maailman ihmisten vapauden varjelemisesta.

Thomas Wallgren
Sosialdemokraattisen valtuustoryhmän 2. vpj