Rättvis omställning i Europa

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Finland är en del av Europa. – Självfallet!

 

Den europiska unionens grundläggande värderingar är välfärd, folkvälde och fred. – Javisst.

 

Finland klarar sig inte ensamt. En bra värld byggs med samarbete, inte genom att isolera sig. – Så är det.

 

Ändå anmäler jag mig som motståndare till Europeiska unionen. Närmare bestämt: jag anmäler mitt motstånd mot den nuvarande Europeiska unionen.

 

Makten är viktig i politiken. Folkvälde, demokrati, är bra makt. Företagens och förvaltningsapparatens makt är dålig makt. I EU finns det för lite bra makt, och för mycket dålig makt.

 

Det är bara kommissionärerna, dvs. ett fåtal tjänstemän, som kan föreslå ändringar i EU:s lagar, inte parlamentarikerna. Makten att bereda lagar har i stor utsträckning utlokaliserats till lobbyisterna. I EU:s grundfördrag saknas en bestämmelse att makten tillhör folket. I den ekonomiska politiken innehar finansföretagen den hårdaste och mest respektlösa makten. Listan över EU:s ”demokratiunderskott”, som det så vackert heter, kan lätt göras lång.

 

Varje maktförskjutning till EU har inneburit att folkväldet har kringskurits. 

 

Den logiska följden av att folkväldet försvagats är eurokrisen. Eurokrisen är en kris för vanliga medborgare. För eliterna inom ekonomi och förvaltning är den en stor fest.

 

Efter att eurokrisen brutit ut kan bankstödet räknas i biljoner (tusentals miljarder) euro. Skatteparadisen åsamkar varje år EU:s medlemsländer skatteförluster på en biljon euro. I EU:s sydliga krisländer har miljoner människor störtats i fattigdom. Även i Finland kräver högern åtstramningspolitik och nedkörning av den offentliga sektorn. Trots detta har den marknadsliberala högerns överstepräster, de så kallade ekonomiska experterna, fortfarande mage att påstå att ”EU har skyddat oss från kriser” (Johnny Åkerholm i Hbl 15.1.2014.)

 

Åkerholm har fel. Den Europeiska Union vi har idag skyddar oss inte mot nya kriser. Den förorsakar dem. Vår uppgift är alltså att förändra EU.

 

Vi måste stänga skatteparadisen, inleda ett massivt program för arbete och stimulans samt ta makten av bankerna. I de här frågorna kan vi gå snabbt framåt när vänstern vinner valet. 

 

Men vi behöver också mera djupgående förändringar. Europeiska centralbanken måste få en målsättning för sysselsättning. Kommissionen måste underställas ett demokratiskt ansvar. En rättvis ekologisk omställning är nödvändig.

 

Vad gör vi om vi inte lyckas förändra euron och EU? En hård fråga. Det finns bara ett ärligt svar: om det inte går att förändra EU måste vi ta vår Mats ur skolan – ta makten av unionen. 

 

Det finns bra och dåliga vägar mot mindre EU. Den dåliga vägen går genom fördjupad kris mot xenofob nationalism. Den goda vägen går genom demokrati och öppen, ärlig diskussion av alternativen. De närmaste åren bör därför en folkomröstning ordnas såväl i Finland som i andra medlemsländer om vilken makt som skall tillhöra EU gemensamt och vilken makt medlemslandet skall inneha.

 

Det nordiska folkväldet byggdes inte genom att kvinnor, arbetare, torpare och intellektuella idealister vackert bad om att bli hörda. Demokratiseringen av EU förutsätter också hårt arbete. Om det inte lyckas är ett tätare nordiskt samarbete i bra samförstånd med Europeiska unionen det bästa alternativet för oss.

 

Thomas Wallgren

Kandidat i EU-valet för Finlands svenska socialdemokrater

Texten publicerades i finlandssvenska tidningar 31.01.2014