Tekoja valtuustossa 2009-2012

Ei kategoriaa,Yleinen

Valtuusto on Helsingin yli päättävä elin. Meitä valtuutettuja on yhteensä 85. Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä ovat päätökset kaupungin strategioista ja talousarviosta. Näilllä valtuusto ohjaa kaikkea kaupungin toimintaa.

Yksittäinen valtuutettu vaikuttaa päätöksiin ennen kaikkea osallistumalla oman ryhmänsä keskusteluun ja eri poliittisten ryhmien välisiin neuvotteluihin.

Valtuuston kolmanneksi suurimman ryhmän varapuheenjohtajana olen voinut merkittävästi vaikuttaa kaikkiin valtuuston päätöksiin koko valtuustokauden aikana, eli 1.1.2009 alkaen.

Yleislinjani on ollut selkeä. Olen ollut mukana puolustamassa kaupunkilaisten hyvinvointia ja ekologista rakennemuutosta. Hyvinvointipolitiikassa haasteena ovat olleet oikeiston ylenpalttinen leikkausinto ja sini-vihreän siiven yksityistämisinto. Ruotsinkielisten, maahanmuuttajien ja pakolaistern erityistarpeiden huomioimisessa olen ollut minesti mukana. Ekologisesti energia-, liikenne-, maankäyttö- ja asuminen ovat tärkeimpiä. Luulen että sos-dem ryhmä on osin minun vaikutuksestani ollut monesti aiempaa vihreämmällä linjalla.

Strategiatyössä olen vaikuttanut vahvasti kolmella tavalla:

* Helsinki hyväksyy 26.9.2012 ensimmäisenä kuntana Suomessa globaalin vastuun strategian. Tätä strategiaa eikä sen merkittävintä osaa veroparatiisiyhtiöiden välttämisestä kaupungin hankinnoissa ei olisi ilman minun työtäni.

* Valtuusto on laatinut demokratiaohjelma. Olin mukana tekemässä aloitetta asiassa ja myös aktiivinen jäsen ohjelmaa valmistelleessa työryhmässä.

* Valtuuston strategiassa vuosia 2009-2012 hyvinvointipolitiikan onnustumista on minun helmikuussa 2009 stragtegianeuvotteluissa tekemäni esitykseni ansiosta pyritty mittaamaan asiakastyytyväisyyden lisäksi myös objektiivisilla mittareilla.

Valtuutetut voivat vaikuttaa myös tekemällä erillisä valtuustoaloitteita ja toivomusponsia. Aloitteilla voimem nostaa virkamiesvalmisteluun asioita jotka muuten jäisivät vaille huomiota. Ponsiesitykset tehdään kun valtuusto käsittelee jo jotakin asiaa. Ponnet ohjaavat menestyessään virkamiesten työtä jatkossa.

Aloitteiden ja ponsien merkitys ei ole yhtä suuri kuin muut vaikuttamisen väylät. Mutta niilläkin on oma merkityksensä. Alla on luettelo joistakin valtuustokauden aikana tekemisäni esityksistä. Merkittävimmät niistä liittyvät palmuöljyyn ja energiapolitiikkaan.

18.01.2012 toivomusponsi Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin energian investointien suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä trooppisten viljelykasvien ympäristö- ja kehityspoliittinen laatu varmistetaan.

18.01.2012 toivomusponsi Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kustannusvertailussa ja ennusteissa markkinatilanteen kehittymisestä varaudutaan siihen, että trooppisten energiakasvien käyttö osoittautuu ympäristö- ja kehityspoliittisista syistä odotettua kalliimmaksi tai laadunvarmistuksen ylitsepääsemättömien ongelmien vuoksi mahdottomaksi.

09.01.2012 kysymys Nuuksion kansallispuiston bussilinjan perustamisesta

26.10.2011 aloite ydinvoimateollisuudesta irrottautumisesta

16.2.2011 aloite  kaupungin hankita-asiakirjoihin liitetään toimittajia velvoittava ehto jonka mukaan toimittajat sitoutuvat olemaan käyttämättä veroparatiiseja tai ns. finanssisalaisuusalueita veronkiertoon.

15.11.2010 aloite Helsinki kiirehtii globaalin vastuun strategian valmistelua, jotta kaupunki itsenäisenä toimijana ja myös yhteistyössä maailman eri pääkaupunkien kanssa voi edistää kansainvälisen finanssi- ja talousjärjestelmän vakautta.

10.11.2010 toivomusponsi Kaupunginvaltuusto edellyttää, että palveluiden tuottamisen strategian laadinnan yhteydessä toteutetaan strategiaohjelman 2009–2012 edellyttämää asukkaiden kuulemista.

22.9.2010 aloite että Helsinki laatii ohjelman yksityisautoilun supistamisesta kaupungin alueella alle kymmeneen prosenttiin nykytilanteeseen verrattuna vuoteen 2030 mennessä.

8.9.2010 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että seuraavassa ympäristöraportissa esitetään laskelma siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä syntyy Helsingissä sen energiatuotannon osuudesta, joka kulutetaan Helsingin ulkopuolella.29.3.2010 kysymys kaupungin toimista ns. palmuöljyasiassa

3.3.2010 talousarvioaloite Vuoden 2011 talousarvioon tulee varata 20 000 euron määräraha kulttuurikeskukselle tilojen vuokraamiseksi ruotsinkielistä kulttuuritoimintaa varten Vuosaaren Rastiksesta.

3.3.2010 talousarvioaloite Ruotsinkielisen ympärivuorokautisen kotihoidon takaamiseksi perustetaan vanhusten kotihoidon ruotsinkielinen ilta- ja yöpartio, joka toimii koko kaupungissa. Vuoden 2011 talousarvioon tulee varata 200 000 euron määräraha, jolla katetaan tarvittavien uusien työntekijöiden palkkaaminen sekä vaadittavat organisaatiomuutokset.

22.10.2009 toivomusponsi Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kiinnittää erityistä huomiota työttömyyden torjuntaan myös pakolaisten ja maahanmuuttajien keskuudessa.

7.10.2009 aloite Kaupunginhallitus yhteistyössä Neste Oilin, ympäristöjärjestöjen, asiantuntijoiden sekä tuotantoalueiden eri tahojen kanssa entistä tarkemmin selvittää Neste Oilin palmuöljyhankintojen sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia.

23.9.2009 toivomusponsi: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki laatii kaupunkilaisille ja kaupungissa toimiville yhteisöille oppaan toimenpiteistä, joilla voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta.

23.9.2009 toivomusponsi: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metsänhoidossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota luonnon monimuotoisuuteen.