Modersmålsinriktad svenska

Ei kategoriaa,Yleinen

Motion i stadsfullmäktige                             

Helsingfors 9.4.2014

 

Undervisning i modersmålsinriktad svenska.

Vi undertecknade föreslår att stadsstyrelsen vidtar åtgärder för att Helsingfors stad med det snaraste börjar ge barn i finska skolor, som har båda nationalspråken som hemspråk, undervisning i modersmålsinriktad svenska  ( MOSVE).

Ehdotus: Helsingin kaupunki ryhtyisi mahdollisimman pian antamaan suomenkielistä koulua käyville oppilaille, joilla on kotikielenään molemmat maan kansalliskielet, opetusta äidinkielenomaisessa ruotsissa (ÄiRu)

Då ett tvåspråkigt (finskt-svenskt) barn söker sej till svensk skola i Helsingfors, får eleven oftast möjlighet att även utveckla sitt andra hemspråk finska. Modersmålsinriktad finska ( MOFI) erbjuds i många svenska lågstadier, högstadier och gymnasier.

Om  barnet däremot söker sig till en finsk skola i Helsingfors, får han/hon ej motsvarande stöd för sitt andra hemspråk. En elev som talar flytande svenska, kan lätt frustreras över att bli undervisad i svenska språkets grunder, som påbörjas i åk 7. En del skolor erbjuder A-svenska, men även denna undervisning är riktad till finskspråkiga, inte tvåspråkiga barn.

I Helsingfors erbjuds hemspråksundervisning i ca 50 språk. (De största grupperna består av elever som läser ryska, estniska eller somaliska). Hemspråksundervisning kan man i Finland dock inte få i landets officiella språk finska och svenska!

På de områden i Finland, där antalet finlandssvenskar är högt, finner man skolor som erbjuder MOSVE ( bl.a. i västra Nyland och Österbotten), men i Helsingfors är man i många finska skolor inte medveten om de möjligheter lagen erbjuder till undervisning i MOSVE. Och ifall detta har erbjudits, har förverkligandet stupat på kraven på gruppstorlek.

I Finland finns den s.k. Nomadskolan (en underavdelning till den finska Kulkuri) som erbjuder individuell undervisning åt finlandssvenska barn bosatta utomlands.  Undervisningen sker främst via nätet men även via regelbunden Skype-kontakt med läraren som befinner sej i Raseborg.

Undervisning via Nomadskolan bör undersökas som en möjlighet för undervisning i MOSVE.

Första undertecknare Thomas Wallgren