Vad är en bra skola?

Blogi – Blogg,Yleinen

Fyra frågor kräver ännu diskussion och bedöming innan fullmäktige fattar sitt slutgiltiga beslut om reformen av det svenska skonätet i Helsingfors senare i höst. Är bristerna i beredningen så stora att frågan därför borde återremitteras för ny beredning? Finns det goda skäl att tro att reformen skapar bättre skolor än de vi nu har? Är fördelarna så stora att de uppväger de nackdelar som följer av att reformen skadar samarbetet med barnens och tonåringarnas fritidsverksamhet, särskilt med Brages musikskola? Innebär reformen en försämring för barn och personal på Ulfåsa sjukhusskola.

Jag hör till dem som under debattens gång blivit övertygad om att en ny beredning behövs. Många elever, lärare och föräldrar har uppfattat beslutsgången som sluten och toppstyrd. Skolverket har  inte lyckats leva upp till de krav på öppenhet som många idag, lyckligtvis, betraktas som självklara. Den här eftersläpningen och tillknäpptheten är ingen enskild persons fel. Det är stadens sed som är föråldrad. Den seden kan fullmäktige hjälpa skolverket att förändra genom att besluta att remittera ärendet för en ny beredning som ger maximala möjligheter till direkt deltagande av personal, elever och föräldrar. När öppenheten tryggas blir det lätt för alla parter att ta ställning också i den viktiga diskussionen om faktaunderlaget som förts också i Hbl mellan Jannika Enegren, Niclas Grönholm och andra.

En ny, öppen beredning har ur demokratisk synvinkel ett egenvärde. Men för den som tror att reformen behövs för att göra skolorna bättre framstår den förstås som onödig. På den här punkten har jag svårt att förstå dem som nu vill skynda vidare. Vi vet att faktaunderlaget är kontroversiellt. Så länge det är fallet går det inte att rationellt ta ställning. Redan av det skälet borde fullmäktige besluta om ny beredning.

Men det viktigaste är att en ny beredning ger oss möjlighet att på allvar ställa de grundläggande frågor som nu har drunknat i debatten: vilken skola vill vi ha?  Vad är en ”stark enhet?” Vad är ”bra resurser”?

De som är för reformen verkar att tro att det är bra att skilja högstadier från gymnasier, att ökat kursutbud och ökad valfrihet alltid är bra, och att det är oviktigt att ta till vara – och kanske sprida! – den tysta kunskap om humanekologi, frihetlig pedagogik och samarbete mellan skolorna och den tredje sektorn som har byggts upp undet många år, inte minst i Tölö. Min bedömning är på alla tre punkter den motsatta. Därför tror jag att det är bättre att inte slå ihop högstadierna och gymnnasierna i Tölö och Norsen på det sätt som skolverket har föreslagit. Även om utveckling på basen av den nuvarande strukuren måste ske med en mindre timresurs och färre valmöjligheter än i alternativet tror jag att den mänskliga och pedagogiska ”resursen” – livet självt – är starkare om vi bygger vidare på den grund som nu finns . Remissen ger oss också en möjlighet att på nytt pröva om oron kring Ulfåsas framtid är berättigad.

Thomas Wallgren

Medlem av H:fors stadsfullmäktige (soc.dem.)