Skolnätreformen i Helsingfors – Ruotsinkielinen kouluverkkouudistus

Blogi – Blogg,Yleinen

Puheenvuoro Helsingin kaupunginvaltuustossa 14.11.2012

Valtuustolle tuodaan tänään esitys kaupungin ruotsinkielisten lukioiden määrän supistamisesta neljästä kolmeen (25 % leikkaus), yläastekoulujen määrän supistamisesta viidestä neljään (20 % leikkaus) ja pienen ruotsinkielisen sairaalakoulun rehtorin viran lopettamisesta kun koulu ”hallinnollisesti” yhdistetään Zacharia Topelius kouluun ( – sairaalakoulujen määrästä leikataan siis 100 %).

Asia on valtuustokauden oudoin. Valtuustotyö on yleensä melko rationaalista. Tämä asia on poikkeus.

Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen on selvästi parantanut esittelyä lautakuntaesittelyyn verrattuna. Tästä kiitos esittelijälle, joka on joutunut tekemään tässä kohtuuttomasti töitä korjatakseen puutteellista pohjatyötä.

Esittelyssä on silti edelleen kolme isoa puutetta kuten alempana tarkemmin osoitan.

1. Esittely ei anna perusteita olettaa, että uudistus johtaa esitettyihin parannuksiin.
2. Esittely ei analysoi muutoksessa tapahtuvia menetyksiä.
3. Esittely ei selitä sitä, miksi koulujen johtokunnat ovat pääsääntöisesti vastustaneet muutoksia eikä sitä, että esitykset ovat herättäneet ainutlaatuisen protestiliikkeen, jossa on mukana suuri joukko vanhempia, oppilaita ja opettajia. (Vain lukioiden rehtorit ovat johdonmukaisesti kannattaneet uudistusta, mm omia johtokuntiaan ja oppilaskuntiaan vastaan.)

Näistä syistä katson, etten mitenkään voi tiedossani olevien perusteiden valossa kannattaa esitystä vaan joudun esittämään asian palauttamista uuteen valmisteluun.

Hyvä valtuusto. Asian merkityksen vuoksi perustelen vielä asiaani hieman eritellymmin, kuitenkin valtuustotyötä ohjaavan tiukan aikarajan puitteissa.

Aluksi lainaan esittelyn keskeiset kohdat, joilla uudistusta perustellaan. (En lainaa tähän niitä esittelyn kohtia jotka asiallisesti puhuvat uudistusta vastaan.)

* ”Yläasteiden yhdistäminen peruskoulutuksen osalta mahdollistaa suurempia valintamahdollisuuksia koskien esim. kieliä, sekä joustavaa tilojen ja resurssien käyttöä.”

* ”Muutos luo edellytykset lukiokoulutuksen kehittämiselle, jossa tarpeeksi suuret ja tehokkaat yksiköt ja tilat mahdollistavat laajat valintamahdollisuudet. Lukioille avautuu myös mahdollisuus muodostaa yhteistyörakenteita muiden toisen asteen oppilaitosten ja yliopistojen kanssa. Johtajuuden, kehityksen ja opastuksen resurssit lisääntyvät, kun opiskelijamäärä ylittää 400 opiskelijaa yksikköä kohden. Kolmella yhtä suurella yksiköllä lukiot voivat saavuttaa 400 opiskelijan määrän, saaden tätä kautta enemmän resursseja opetukseen, opastukseen ja johtajuuteen. Oppilashuoltoa ja opinto-ohjausta voidaan parantaa ja kehittää yksiköiden lukumäärän ollessa pienempi. Kahden lukion yhdistäminen yhdeksi vapauttaa resursseja esimerkiksi pienille kielille, joita nyt on annettu neljälle lukiolle kurssien järjestämisen vaikeuden vuoksi.”

* Lukioiden osalta: ”En sammanslagning skulle göra tjänstestrukturen
tydligare och på sikt leda till att fler lärare skulle ha en lektorstjänst och undervisning i ett och
samma gymnasium.”

* Yläasteiden osalta: ”En sammanslagning skulle göra tjänstestrukturen tydligare och leda på sikt till att fler lärare skulle ha en lektorstjänst och undervisning i en och samma skola. Ett större elevantal bidrar till att tillvalsämnen i språk och färdighetsämnen kan erbjudas. Vidare kan påpekas att en större skola har bättre tillgång till elevvårdspersonal. En personal med ämneskolleger och lärare som kan åta sig utvecklingsarbete möjliggör bättre pedagogisk planering och samarbete.”

* ”Ulfåsaskolan gynnas av att en tjänsterektor tar över det administrativa ledarskapet och specialklasslärarna sköter undervisningen. Eftersom undervisningstimmarna i en sjukhusskola inte räknas enligt antalet elever har en administrativ sammanslagning
ingen direkt inverkan på lärartjänsterna i Ulfåsaskolan. Däremot har ett övergripande samarbete skolorna emellan enbart en positiv effekt på resurscentret som därigenom bildas. ”

Näin esittely siis perustelee uudistusta. Minua perusteet eivät seuraavista syistä vakuuta:

1. Esittelyaineisto ei anna mitään yksilöityihin tosiasioihin perustuvia perusteita uskoa, että esitetty uudistus auttaa saavuttamaan esittelyssä mainittuja, sinänsä kannatettavia tavoitteita.

2. Esittelyaineisto ei kerro mitään niistä nykyisen kouluverkon erityisista laatutetekijöistä jotka uudistuksen myötä menetetään tai joiden jatkumisen se saattaa uhanalaiseksi. Tällaisia laatutekijöitä ovat ainakin:
– Töölön koulujen ympärille ja sisään rakennettu musiikkikokonaisuus;
– Töölön lukion humaaniekologinen erikoistumislinja;
– kaupungin nuoristoimen ja Töölön koulujen yhteistyö.

Töölössä on ainutlaatuinen musiikin kouluopetuksen, musiikin harrastusmahdollisuuksien ja kaupungin nuorisotoimen kokonaisuus. Kokonaisuus perustuu kaupungin kolmen hallintokunnan, opetus-, nuoriso- ja kulttuuritoimen yhteistyölle keskenään ja kolmannen sektorin tomijoiden kanssa. Kokonaisuus palvelee koulujen kaikkia ikäluokkia.
Töölön pieni lukio on mm. yo-kirjoitussuorituksilla mitattuna maan menestyvin ruotsinkielinen lukio siitä huolimatta, että koulun sisäänotto ei perustu todistusten keskiarvoihin. Tämä tosiasia on nähdäksemme yhteydessä em. musiikki / nuorisotyö kokonaisuuteen sekä Töölön lukion kansainvälisesti uraaurtavaan työhön ns. humaaniekologian kasvatuksellisen ja pedagogisen kokonaisuuden kehittämisessä.
Esittelyssä annetaan mielestäni harhaanjohtavasti se kuva, ettei uudistus merkitse vakavaa uhkaa Töölön vahvuuksille, joista olisi mahdollisuus ottaa opiksi kaupungin toiminnassa ja valtakunnallisesti.

* Esittely ei kerro mitään siitä, miksi julkisuudessa on toistuvasti esitetty hyviin kärkevää kritiikkiä sitä tapaa kohtaan, jolla uudistuksen valmistelu on edennyt. Ko. koulujen johtokuntien, oppilaskuntien ja yksittäisten opettajien, oppilaiden ja vanhempien asiasta antamat lausunnot kertovat siitä, että juuri ne ihmiset jotka tilanteen parhaiten tuntevat ja joita muutos eniten koskee ovat huolissaan ja vaativat asian uutta valmistelua. (Vain lukioiden neljä rehtoria poikkeavat joukosta kannattamalla uudistusta.)

* Uusi valmistelu antaisi mahdollisuuden selvittää onko esitetylle uudistukselle riittäviä perusteita. Valmistelussa olisi mahdollista, valtuuston tuoreen demokratiaraportin hengen mukaisesti, soveltaa osallistuvan demokratian menetelmiä. Kaupungin koko organisaatio voisi saada tästä uudesta valmistelusta hyödyllisiä kokemuksia osallistuvan demokratian kehittämiseksi.

* Esittelyä tarkkaan lukemalla huomaa, että esitetty uudistus heikentää erityispedagogiikan johtamisresurssia sekä Ulfåsassa (joka menettää johtajansa, rehtorin, saamatta tilalle mitään uutta) että Zacharis Topelius -koulussa (jonka rehtori saa lisää tehtäviä ilman että uudelle tehtävälle määrätään lisäresursseja). Näin ollen esitetty uudistus heikentää sekä Ulfåsaa että Zacharis Topelius -koulua.

Nämä ovat merkittäviä- mielestäni ratkaisevia – epäkohtia.

Toistan pääpointtini: Esittelyssa mainitaan hyviä tavoitteita. Mutta valtuuston ei mielestäni toiveajattelun, ruusuisten unelmien ja katteettominen lupausten innoittamana sovi tehdä asiallisesti perusteettomia päätöksiä. Esittely ei käsitykseni mukaan anna perusteita uskoa, että siinä mainittuja hyviä tavoitteita voidaan esitetyn mukaisin toimenpitein saavuttaa.

Yllän olevin perustein teen, ellei keskustelussa tänään tule esille jotain merkittävää uutta, kapunginvaltuustossa seuraavat palautusesitykset:
1. ULFÅSA:
Asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että valmisteluusa
arvioidaan miten sairaalakoulu Ulfåsaskolanin ja Zacharias
Topeliusskolanin johtamisresurssin ja erityispedagogisen osaamisen
riittävyys voidaan varmistaa jos koulut yhdistetään hallinnolliseksi
yksiköksi. Samalla arvioidaan myös mahdolliset hyödyt ja haitat siitä,
että sairaalakoulu Ulfåsaskolan yhdistetään Sofia Mannerheimkoulun
eikä ja Zacharias Topeliusskolanin kanssa hallinnolliseksi yksiköksi.

2. TÖÖLÖ – NORSSI: YLÄASTEET

Asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että selvitetään
vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa Högstadieskolan Svenska Normallyceumin
ja Högstadieskolan Lönkanin hallinnollinen yhdistäminen ja selvitetään
ovatko eri vaihtoehdoista saatavat hyödyt suurempia kuin niiden
aiheuttamat menetykset. Uudessa valmistelussa käytetään kaupungin
demokratiaraportin (2011) hengen mukaisesti osallistuvan valmistelun
menetelmiä.

3. TÖÖLÖ – NORSSI: LUKIOT

Asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että selvitetään
vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa Tölö specialiseringsgymnasiumin ja
Gymnasiet Svenska normallyceumin hallinnollinen yhdistäminen ja
selvitetään ovatko eri vaihtoehdoista saatavat hyödyt suurempia kuin
niiden aiheuttamat menetykset. Uudessa valmistelussa käytetään
kaupungin demokratiaraportin (2011) hengen mukaisesti osallistuvan
valmistelun menetelmiä.

Thomas Wallgren