Mitä kunnat voivat oppia Luxleaks -paljastuksista

Blogi – Blogg,Etusivu – Framsidan,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Olemme viime päivinä kuulleet että sadat monikansalliset yhtiöt ovat nauttineet keinotekoisista verotukseen liittyvistä huojennuksista, joita Luxemburgin viranomaiset ovat niille myöntäneet.

Tämä niin kutsuttu Luxleaks –skandaali ei tule meille yllätyksenä. Jo vuosia on julkisesti tiedetty että kansainvälisesti toimivat suuryritykset noudattavat yleisesti aggressiivista verosuunnittelua ja verojen välttelyä.

Sen sijaan yllättävää on poliittisen reaktion heikkous. Toimenpiteisiin tulee ryhtyä heti, kaikilla tasoilla. Paikalliset viranomaiset voivat ottaa ja niiden tulee ottaa johtava rooli. Monissa maissahan juuri paikalliset viranomaiset ovat päävastuussa niistä hyvinvointipalveluista, jotka vaarantuvat Luxleaks – skandaalin yhteydessä paljastuneilla verosuunnittelun keinoilla.

Monet katsovat nyt, että tapahtuneen syynä on EU:n vähäinen toimivalta veroasioissa. Olemme eri mieltä. Verotuksen Euroopan laajuinen harmonisointi ei takaa reilua verotusta, eikä ole mikään edellytys sille, että verotus liiketuloksesta toimeenpantaisiin siinä jäsenvaltiossa jossa tulos on syntynyt.

Yksinkertainen ja suoraviivainen vastaus nyt ilmenneeseen olisi, että kansalliset ja paikalliset viranomaiset – Suomessa esimerkiksi asianomainen ministeriö yhdessä Kuntaliiton kanssa – kuvaisivat ja määrittelisivät ne verosuunnittelun ja verojen maksun välttämisen menetelmät, joita Luxemburgin viranomaisten toimivaltaa hyväksi käyttäen on hyödynnetty. Yritykset, jotka käyttävät näitä menetelmiä suljettaisiin sen jälkeen pois kuntien tarjouskilpailuista.

Tällainen poissuljenta olisi yritysten kotipaikkaan nähden täysin neutraali, eikä olisi siltä osin ristiriidassa EU:n normien kanssa. Vaikka Luxleaks – skandaalissa dokumentoidut verosuunnittelun keinot eivät olisi sinänsä vastoin lakia, kunnilla on mahdollisuus ja velvollisuus ottaa niiden käyttö huomioon määrittäessään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen kriteerejä.

Poissuljenta olisi vain lisätoimi muille tärkeille reilun verotuksen edistämisen keinoille, kuten sille että julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset raportoisivat maakohtaisen liiketuloksensa.

Johannes Hirvaskoski

Vantaan kaupunginvaltuutettu, (kesk.)

Thomas Wallgren
Helsingin kaupunginvaltuutettu (sd.)

25.11.2014