Fullmäktigemotion om MOSVE

Blogi – Blogg,Kirjoituksia – Texter,Yleinen

Undervisning i modersmålsinriktad svenska

Vi undertecknade föreslår att stadsstyrelsen vidtar åtgärder för att Helsingfors stad med det snaraste börjar ge elever i finska skolor, som har båda nationalspråken som hemspråk, undervisning i modersmålsinriktad svenska ( MOSVE). Vi förutsätter också att undervisning i modersmålsinriktad svenska skrivs in i den kommunala läroplanen. Dessutom föreslår vi att nivån på modersmålsinriktad finska (MOFI) i de svenska lågstadierna ses över.

Ehdotus: Helsingin kaupunki ryhtyy mahdollisimman pian antamaan suomenkielistä koulua käyville oppilaille, joilla on kotikielenään molemmat maan kansalliskielet, opetusta äidinkielenomaisessa ruotsissa (ÄiRu). Esitämme myös, että äidinkielenomainen ruotsi sisällytetään kunnalliseen opetussuunnitelmaan. Samalla esitämme että äidinkielenomaisen suomen (MOFI) tasoa ruotsinkielisissä ala-asteissa tarkistetaan.

Då ett tvåspråkigt (finsk-svenskt) barn söker sig till svensk skola i Helsingfors, får eleven oftast möjlighet att utveckla sitt andra hemspråk finska. Modersmålsinriktad finska ( MOFI) erbjuds i många svenska lågstadier, högstadier och gymnasier.

Om ett tvåspråkigt barn däremot söker sig till en finsk skola i Helsingfors, får han/hon ej motsvarande stöd för sitt andra hemspråk. En elev som talar bra svenska, kan lätt bli frustrerad av att bli undervisad i svenska språkets grunder, som påbörjas i åk 7. En del skolor erbjuder A-svenska, men även denna undervisning är riktad till finskspråkiga, inte tvåspråkiga barn.

I de områden i Finland, där det bor många finlandssvenskar, finns skolor som erbjuder MOSVE (bl.a. i Västra Nyland och Österbotten), men i Helsingfors är man i många finska skolor inte medveten om de möjligheter lagen erbjuder till undervisning i MOSVE. Och i de fall undervisning har erbjudits, har förverkligandet stupat på kraven på gruppstorlek.

Den s.k. Nomadskolan, den svenska motsvarigheten till den finska Kulkuri (http://www.nomadskolan.fi/start/) erbjuder individuell undervisning åt finlandssvenska barn bosatta utomlands.  Undervisningen sker främst via nätet men även via regelbunden Skype-kontakt med läraren som befinner sig i Raseborg. Undervisning via Nomadskolan bör undersökas som en möjlighet för undervisning i MOSVE.

Undervisningen i modersmålsinriktad finska (MOFI) i svenska skolor har enligt vår erfarenhet varierat mycket, speciellt i grundskolans lägre klasser. Vi vill i detta sammanhang även fästa uppmärksamhet vid att tvåspråkiga barn borde undervisas av kompetenta lärare i MOFI för att elevernas skriftliga färdigheter ska utvecklas tillräckligt.

Helsingfors 7.5.2014

 

Första undertecknare Thomas Wallgren